Tag Archives: migration

[lang_en]The guide to a succesfull migration[/lang_en] [lang_nl]De handleiding voor een succesvolle migratie[/lang_nl]

[lang_en]

Today at work I did a very succesfull migration from one machine to another pair of machines. I cannot say the details (ofcourse); but it went very well. All we had to do is pull out the old cables, unshut some network interfaces and plugin 2 detached cables (Additional security measure from us). So what lead to this succesfull migration?

Actually, it’s very simple. We planned the things properly. Ofcourse the company wanted to have it sooner, but hardware materials were not shipped on time, and we needed to do some additional testing before we could deploy this.

Because of that, I had more time then anticipated, so I did a “major” inventory, cleaned up old machines, network cables and stuff like that. That was the first big bullet that you should do. Before migrating anything, cleanup the old environment, so that it’s easier to get an overview.

Next thing I did was do an inventory on the switches that were used to connect the “old” facilities. After getting clear what all was running where and how, it was a simple step to reproduce a couple of networks on the new switches, connect up the old switches and the new ones, and have working switching connectivity. (First time I properly did a stack btw).

So, now we created space (overview by removing old unused stuff), and we did an inventory on the network to learn how that works and what was available and what not.

Next thing we did is bring in all the new goodies. While we put them in the racks, we made sure we had space left to glide cables were needed and things like that. So this is a next item, after cleaning up and knowing what lies in front of you, insert the machines, but keep cabling etc in mind, do not stick machines together, but leave a bit of space, it’s for cooling and cables!

So, after bringing in the goodies and powering them up, we had a couple of switches and some other material hanging around. OK next on this list, decide how we are going to cable the machines on the new switches and how we are going to cope with the cables. It’s important that you know upfront how you are going to do it. I had a basic idea in my head, and was very sure on how to approach the cabling thing (Robert from Snow learned me a couple of things on how cables should flow when binding them together). We placed the cables, and nicely made a couple of bundles (one going down, one returning back up, bundling the binding in the cables so that it had a nice half-round shape instead of being smashed together) and supported them on the side of the rack. Afterwards we put in some more cable gliders, now it’s really neath!

So the machines hang, ofcourse I configured them to be on the management network, and I cabled everything. Lets see whether we can reach them. Jip we could (ofcourse, we knew upfront what we were about to do!).

The next step I cheated myself and already did this with the machines in the test-lab, but in case you didn’t have that luxury, now is the time to easily configure the device and copy over the old settings from the old machine(s) where needed and improving them or doing them better (within the bounds of your project).

One or two days prior to the change, you should familiarize yourself with the goals, try to get someone else involved and look at the steps together. You have them in your head, but that’s not enough. Discuss the points with a collegue and write them down. Make sure you generate a worksheet from it. That way you know exactly what to do during migration and what is left and what not.

We did that today, (the final part) and we might have even broken a record with it. We were very quickly and had good grip on the cases. We didn’t see any problems afterwards so far, so I think the migration had succeeded very well.

One other thing I did throughout the migration is invite different people to help. The current team I am in, has 5 working people. I used them all to help me carry the machines, cables, attach them etc. Everyone now has feelings with the machines. They know which machines we are talking about, they all did something to help making this migration go smoothly. Ofcourse it could have been done without them, but it’s an team effort to make it happen, so use the people from the team to get a platform to build upon. (yes I realise that it’s not always possible to do it like this in the various environments).

Hopefully this helps you to do magic like we did today :-)

[/lang_en]

[lang_nl]

Vandaag op het werk heb ik een erg succesvolle migratie gedaan van één machine naar een cluster machine. Ik kan de details uiteraard niet vertellen maar het ging erg soepeltjes. Het enige wat er echt gedaan moest worden is de oude kabels uit de machine halen, wat netwerkpoorten inschakelen en 2 losgekoppelde kabels (Voor extra beveiliging) insteken. Dus, wat heeft geleid tot deze succesvolle migratie?

  • Eigenlijk is dat heel simpel, we hadden alles van te voren goed geplanned. Natuurlijk wilde het bedrijf het eerder hebben, maar de hardware werd domweg niet eerder geleverd, en er moesten wat extra testen worden gedaan voordat we alles konden aansluiten.
  • Hierdoor had ik meer tijd dan verwacht, dus heb ik een grote inventarisatie gedaan, oude machines opgeschoond netwerk kabels opgeruimd etc. Dit is het eerste belangrijke wat je zou moeten doen, voordat je gaat migreren de oude omgeving netjes opschonen.
  • Daarna heb ik een inventarisatie gedaan op de switches die gebruikt werden om de oude faciliteiten aan te sturen. Nadat ik op orde had wat er waar draaide, en hoe, was het een simepele stap om een aantal netwerken te reproduceren op de nieuwe switches, en daarmee de oude en nieuwe switches met elkaar te verbinden zodat er een werkende switchstack gemaakt kon worden (de allereerste keer dat ik een stack gemaakt had overigens).
  • Nu hebben we ruimte gecreeerd (overzicht door het verwijderen van de oude ongebruikte dingen), en hebben we een inventarisatie gedaan op het netwerk om te zien hoe het werkt en wat er beschikbaar is en wat niet.
  • Nu brengen we alle nieuwe speeltjes binnen, terwijl we deze speeltjes ophingen in de racks moesten we ervoor zorg dragen dat er genoeg ruimte was om kabeltjes netjes weg te werken, en meer van dat soort dingen. Dit is dus het volgende item, nadat je hebt opgeruimd en wetende wat er voor je ligt, breng de machine’s naar de eindbestemming maar houd rekening ruimte voor bekabeling, warmte geleiding etc, dit is voor de kabels en de koeling!
  • Dus, nu hebben we de speeltjes naar binnen gebracht, we hebben de machines aangezet, we hebben een aantal switches en wat ander materiaal opgehangen. Het volgende op de lijst; hoe gaan we de kabels met de machines en de nieuwe siwtches doen en hoe gaan we in het algemeen met bekabeling om. Het is belangrijk dat je weet hoe je het wilt gaan aanpakken. Ik had een basis idee in mijn hoofd en ik wist vrij zeker hoe ik het wilde gaan aanpakken (Robert van Snow heeft me een aantal dingen geleerd over hoe kabels moeten lopen wanneer ze samengebonden worden). We hebben de kabels uiteindelijk geplaatst en hebben een paar nette kabelbundels gemaakt (een bundel die omlaag liep en een bundel die weer terug omhoog kwam en het bundelen van de cirkel maakte dat we een net gebundelde kabel hadden ipv wat loshangende kabeltjes) die ondersteund worden door de zijkant van het rack. Nadat we nog een aantal extra kabel geleiders hebben geplaatst ziet het er nu erg stoer uit!
  • Alles hangt nu, maar nu is de vraag uiteraard of we er nog bij kunnen, in het testlab hadden we voorbereid dat we overal bij konden, maar controleer dat ook altijd even!
  • Voor de volgende stap heb ik een beetje vals gespeeld en heb ik de onderdelen reeds uitgevoerd in het test-lab, maar voor het geval je die luxe niet hebt is het nu de tijd om de oude settings van de oude machine(s) over te kopieren en waar nodig om deze te verbeteren, of om ze beter te doen (binnen de kaders van het project!).
  • Één of twee dagen voor de change, moet je je voorbereiden op de uiteindelijke doelen. Probeer iemand anders erbij te betrekken, en kijk samen naar de te nemen stappen. Ze zitten in je hoofd, maar dat is niet genoeg! Discussieer de punten met de collega en beschrijf ze op papier! Zorg ervoor dat het resultaat een duidelijk stappenplan. Zo weet je precies wat er gedaan moet worden tijdens de change, wat er nog gedaan moet worden, en wat niet.

Het laatste gedeelte hebben we vandaag uitgevoerd, en we hebben daar misschien wel een record gebruiken. We hebben het snel uitgevoerd en hadden een hele goede grip op de case, we hebben geen problemen achteraf gezien, dus ik denk dat de migratie goed gelukt is.

Een ander iets wat ik tijdens de migratie heb gedaan, is het uitnodigen van diverse mensen om te helpen. Het huidige team waar ik inzit, bestaat uit 5 man. Ik heb deze mensen “gebruikt” om te helpen dragen van de machines, de bekabeling rond te krijgen etc. Iedereen heeft daardoor enig gevoel bij de machines. Ze weten waar je het over hebt, ze hebben immers allemaal geholpen met het opbouwen van de omgeving waardoor alles heel goed verliep. Het had uiteraard zonder ze gekund, maar dit soort dingen doe je als team, en als team moet je het dan ook uitvoeren! (Ik weet dat dat niet altijd mogelijk is in verschillende omgevingen).

Hopelijk helpt dit je enigzins om dezelfde magie uit te voeren zoals wij vandaag gedaan hebben ;-)

[/lang_nl]

Amsterdam

So, most of the last week at work I spend at / around Amsterdam, to be more precise, I spend time at the new datacenter of my current job. We build up the firewalls and networking infrastructure and I think we did a pretty good job there. We are one of the first teams that had progressed this much already :-)

Ofcourse that is needed because the other teams cannot progress without our infrastructure ;)

With a bit of luck our infrastructure had been this well organised that we do not need to head over to the datacenter itself any longer, we had reachability from the Amsterdam network to The Hague already, so all looks good!